គ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យ
គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

គ្លីនិកធ្មេញ ចាន់ ស៊ីណា​

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
197
មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

មន្ទីរពេទ្យ ប៉ាស៊ីហ្វីកភ្នំពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
299
ពេទ្យធ្មេញ ឡាប៊ែល

ពេទ្យធ្មេញ ឡាប៊ែល

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
206
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(4)
972
មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភព បូកគោ

មន្ទីរសម្រាកព្យាបាល និងសម្ភព បូកគោ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(2)
469
មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ ប៉ាស្ទ័រ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
208
មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ

មន្ទីរពេទ្យ ព្រះសីហនុ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(3)
568
គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

គ្លីនិកធ្មេញ ប៊ូទិក

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
135
គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

គ្លីនិកធ្មេញ មនោរម្យ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
217
មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

មណ្ឌលព្យាបាលអន្តរជាតិ

រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

(0)
297